Australian Shepherd playing

Dog – Australian Shepherd playing in the Beach